Świętokrzyska Sieć LGD
 2022-04-01 

Zaproszenie na Walne Zebranie Świętokrzyskiej Sieci LGD

Serdecznie zapraszam na Walne Zebraniem ŚSLGD, które odbędzie się w dniu 11.04.2022r. o godz. 11:00 w sali kameralnej Domu Kultury we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 19.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 7 kwietnia 2022r.

Proponowany porządek Zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
4. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 28.05.2021r.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 2021 w tym sprawozdania finansowego.
6. Wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
8. Sprawy różne.Wróć