Świętokrzyska Sieć LGD
 2019-04-04 

Protokół z Walnego Zebrania w dn. 18.02.2019 r.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Witold Kowal, który stwierdził prawomocność obrad (obecnych 14 spośród 16 LGD) i przedstawił proponowany porządek zebrania (w załączeniu). Porządek został przyjęty jednomyślnie. Na protokolanta zebrania Pan Prezes zaproponował Panią Lucynę Micek, która wyraziła zgodę na kandydowanie i została wybrana na protokolanta jednomyślnie. Na przewodniczącego zebrania Pan Witold Kowal zaproponował Pana Cezarego Huć, który wyraził zgodę na kandydowanie, propozycja została przyjęta jednomyślnie.
Sprawozdanie z działalności merytorycznej z działalności za rok 2018 przedstawił Pan Piotr Sadłocha. Uchwała nr 1/2019 (w załączeniu) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego została przyjęta jednomyślnie.
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 omówił Pan Cezary Huć. Uchwała nr 2/2019
(w załączeniu) została przyjęta jednomyślnie.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Urszula Żelazny, która przedstawiła Uchwałę nr 2/2019 Komisji Rewizyjnej (w załączeniu) w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2018.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt Uchwały nr 3/2019 (w załączeniu) w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2018. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Proponowane zmiany w statucie Świętokrzyskiej Sieci LGD przedstawił Pan Witold Kowal. Przewodniczący obrad przedstawił projekt Uchwały nr 4/2019 (w załączeniu) w sprawie przyjęcia zmian w Statucie. Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym.
W sprawie finansowania działalności Sieci głos zabrał Pan Piotr Sadłocha, który przedstawił propozycje związane z wysokością nowej składki członkowskiej. Pan Witold Kowal w swoim wystąpieniu przedstawił perturbacje związane z przejściowymi problemami związanymi
z brakiem finansowej płynności Sieci. Brak płynności finansowej wystąpił w trakcie realizowania dużych projektów, w których nie było przewidziane wyprzedzające finansowanie. Przewodniczący zebrania przedstawił projekt Uchwały nr 5/2019 (w załączeniu) w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Na zakończenie zebrania Pan Witold Kowal podziękował wszystkim za udział  w Walnym Zebraniu Członków.

Na tym Zebranie zakończono.Załączniki:
 Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2019Pobierz
 Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2019Pobierz
 Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2019Pobierz
 Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2019Pobierz
 Uchwała Walnego Zebrania nr 5/2019Pobierz
 Bilans za 2018 r.Pobierz
 Rachunek zysków i strat za 2018 r.Pobierz
Wróć