Świętokrzyska Sieć LGD
 2021-06-09 

Protokół z Walnego Zebrania w 2021 r. w dn. 28.05.2021 r.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Witold Kowal, który stwierdził prawomocność obrad (obecnych 12 spośród 17 LGD) i przedstawił proponowany porządek zebrania (w załączeniu). Gośćmi Walnego Zebrania byli Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów i Łukasz Skórski – Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Porządek został przyjęty jednomyślnie. Na protokolanta zebrania Pan Prezes zaproponował Agnieszkę Sz, która wyraziła zgodę na kandydowanie i została wybrana na protokolanta jednomyślnie. Na przewodniczącego zebrania Pan Witold Kowal zaproponował Cezarego Hucia, który wyraził zgodę na kandydowanie, propozycja została przyjęta jednomyślnie.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej z działalności za rok 2020 przedstawił Piotr Sadłocha. Uchwała nr 1/2021 (w załączeniu) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego została przyjęta jednomyślnie.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 omówił Cezary Huć. Uchwała nr 2/2021 (w załączeniu) została przyjęta jednomyślnie.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Urszula Żelazny, która przedstawiła Uchwałę nr 2/2021 Komisji Rewizyjnej (w załączeniu) w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2020.

Przewodniczący obrad przedstawił projekt Uchwały nr 3/2021 (w załączeniu) w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2020. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.Załączniki:
 Sprawozdanie Komisji RewizyjnejPobierz
 Wniosek o udzielenie absolutoriumPobierz
 Uchwała 1/2021 Komisji RewizyjnejPobierz
 Uchwała nr 2/2021 Komisji RewizyjnejPobierz
 Sprawozdanie merytoryczne za 2020Pobierz
 Sprawozdanie finansowe za 2020Pobierz
 Uchwała nr 1/2021 Walnego ZebraniaPobierz
 Uchwała 2/2021 Walnego ZebraniaPobierz
 Uchwała 3/2021 Walnego ZebraniaPobierz
Wróć