Kategorie

Kontakt
Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej


ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax: (41) 307 49 38
e-mail: biuro@swietokrzyskielgd.pl
KRS nr: 0000312036
Newsletter
Kalendarium
Czerwiec 2024
Pn Wt r Cz Pt Sb
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
System
Mapa Dojazdu


Regulamin projektu

 

Regulamin Projektu

„Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”

 § 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa główne warunki przystąpienia i zasady udziału w projekcie pn „Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

2. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej z siedzibą w Łagowie, ul. Słupska 3.

3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-826/10-00 o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

4. Czas realizacji projektu: 01 maja 2011 r. – 30 kwietnia 2014 r.

5. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy do kompetencji dyrektora Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

 § 2.

Przedmiot projektu

1. Przedmiotem projektu jest wzmocnienie porozumienia i potencjału Lokalnych Grup Działania (LGD) Województwa Świętokrzyskiego.

2.Wsparcie oferowane w ramach projektu dotyczy:

a. utworzenia sekretariatu porozumienia, którego zadaniem będzie zdobywanie oraz przekazywanie wiedzy i informacji istotnych w zakresie działalności LGD;

b. opracowania i wdrożenia Elektronicznego Systemu Informacji i Oceny (e-LGD) w celu przyśpieszenia obiegu dokumentów w LGD oraz usprawnienia procesu oceny wniosków składanych do LGD;

c. organizacji spotkań sieciujących w celu integracji środowiska LGD oraz wypracowania rozwiązań ułatwiających przepływ informacji i podejmowania wspólnych działań;

d. organizacji 3 edycji szkoleń Ekspert Zarządzania Strategicznego oraz 3 edycji szkoleń Ekspert Marketingu Regionalnego, służących wzmocnieniu zasobów ludzkich LGD w zakresie metod oraz technik marketingu, promocji, opracowania strategii, dialogu obywatelskiego i współpracy z administracją publiczną.

§ 3.

Grupa docelowa projektu

1. Projekt skierowany jest do 18 Lokalnych Grup Działania Województwa Świętokrzyskiego.

2. Dla 12 Lokalnych Grup Działania objętych Porozumieniem o współpracy Lokalnych Grup Działania Województwa Świętokrzyskiego opracowany zostanie i wdrożony Elektroniczny System Informacji i Oceny e-LGD.

3. Grupę docelową szkoleń oraz spotkań sieciujących stanowią osoby fizyczne będące pracownikami lub członkami Lokalnych Grup Działania Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Procedury rekrutacji

1. Rekrutację prowadzi się w Biurze Projektu.

2. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, koordynator projektu, asystent koordynatora projektu.

3. Informacje o rekrutacji zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura Projektu, na stronie internetowej www.lgd-srws.pl oraz na stronie internetowej projektu.

4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

a. wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego;

b. weryfikacja kryteriów formalnych, ocena kwalifikowalności;

c. zawarcie „Porozumienia uczestnictwa w projekcie” oraz złożenie i podpisanie „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”;

5. Zasady przyjmowania zgłoszeń:

a. formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronie internetowej projektu, w siedzibie Biura Projektu oraz w siedzibach biur poszczególnych LGD;

b. formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, podpisać oraz osobiście dostarczyć do Biura Projektu wraz z kompletem wymaganych dokumentów przed zakończeniem procesu rekrutacji.

6. Rekrutacja będzie prowadzona w terminach ogłaszanych na stronie projektu.

7. Oddzielnym kryteriom rekrutacyjnym podlegać będą organizacje LGD dla których opracowany zostanie i wdrożony Elektroniczny System Informacji i Oceny e-LGD, oddzielnym zaś osoby fizyczne zakwalifikowane do udziału w szkoleniach.

8. Zasady kwalifikacji do udziału w projekcie:

a. kwalifikację do udziału w projekcie prowadzi Komisja Rekrutacyjna;

b. Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kwalifikowalności po zakończeniu okresu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych;

c. kwalifikacja organizacji LGD nastąpi na podstawie:

­ analizy informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym – o zakwalifikowaniu będzie decydować najwyższa liczba punktów uzyskanych w ramach dwóch kryteriów:

1) liczba gmin wchodzących w skład LGD (1 gmina-1 punkt),

2) liczba kobiet pracujących w LGD (1 kobieta-2 punkty)

W przypadku jednakowej liczby punktów o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zadecyduje wyższa ocena uzyskana w kryterium zatrudnionych kobiet;

­ kolejności zgłoszenia;

d. kwalifikacja osób fizycznych będących pracownikami bądź członkami Lokalnych Grup Działania Województwa Świętokrzyskiego, rekrutowanych na szkolenia nastąpi na podstawie następującej punktacji:

­ pracownik lub członek Zarządu LGD – 2 pkt.,

­ kobieta – 3 pkt.,

­ LGD wchodzi w skład Porozumienia o współpracy Lokalnych Grup Działania Województwa Świętokrzyskiego – 4 pkt.

9. Na spotkania sieciujące poszczególna LGD zakwalifikowana do projektu będzie zgłaszać 2 osoby priorytetowe oraz 2 osoby rezerwowe według kolejności wskazanej przez każdą LGD.

10. W sytuacji rezygnacji z udziału w spotkaniu sieciującym przedstawicieli dowolnej LGD, na ich miejsca będą kwalifikowane osoby z listy rezerwowej, przy czym w pierwszej kolejności wybierane będą kobiety a decydować będzie kolejność zgłoszeń.

11. Lista osób rezerwowych utworzona zostanie z kandydatów/kandydatek, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie.

12. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do udziału w projekcie w sytuacji rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych.

13. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydata/kandydatki z listy rezerwowej podejmuje koordynator projektu.

 § 5.

Zasady uczestnictwa

1. Każda LGD uczestnicząca w projekcie zobligowana jest do zgłoszenia 2 osób priorytetowych oraz 2 osób rezerwowych, które uczestniczyć będą w spotkaniach sieciujących;

2. 12 Rad LGD dla których opracowany zostanie i wdrożony Elektroniczny System Informacji i Oceny e-LGD (ESIO) uczestniczyć będzie w 12 jednodniowych szkoleniach z zakresu zasad obsługi ESIO.

3. Osoba fizyczna uczestnicząca w projekcie zobowiązana jest do:

a. punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych;

b. potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności;

c. wypełnianie ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych.

4. W celu uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/-a jest do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć objętych programem.

5. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub karty leczenia szpitalnego.

6. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestnik/uczestniczka projektu jest zobowiązany/-a do uzyskania zgody koordynatora projektu na kontynuacje uczestnictwa w projekcie.

7. Uczestnik/uczestniczka projektu zostaje skreślony/-a z listy uczestników w przypadku:

- przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania od koordynatora projektu zgody na kontynuację uczestnictwa w projekcie,

- złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

§ 6.

Zasady monitoringu uczestników/uczestniczek szkoleń

1. Uczestnicy/uczestniczki projektu zobowiązani są podać dane niezbędne organizatorom do wypełnienia kwestionariusza PEFS którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach EFS, oraz określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych po zakończeniu realizacji projektu.

2. Uczestnicy/uczestniczki projektu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich modyfikowania.

3. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Minister Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu;

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

7. Uczestnicy/uczestniczki projektu zobowiązani są do udziału we wszelkich badaniach ankietowych, ewaluacyjnych przeprowadzanych w trakcie i w przeciągu 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.

8. Uczestnicy/uczestniczki projektu już w trakcie rekrutacji akceptują zasady ewaluacji projektu, co poświadczają własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym.

§ 7.

Zasady rezygnacji z uczestniczenia w projekcie

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej koordynatora projektu.

2. W przypadku rezygnacji z zajęć projektu w trakcie ich trwania uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/-a jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia danej osoby z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2011 r.

2. Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu w każdym czasie.

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu.


Załączniki: